کلمپ آمپر متر ac چطور کار می کند ؟
نحوه محاسبه جریان در کلمپهای AC بر اساس قواعد ترانسفورماتور جریان می باشد. ترانسفورماتور جریان با استفاده از شار مغناطیسی جریانی تولید میکند که این جریان متناسب با جریان عبوری از رسانا یا همان کابل مربوطه است. جریان ثانویه توسط مدار اندازه گیر که به سیم پیچ ترانس متصل است، محاسبه میگردد؛ جریان تحت تست برابر است با حاصل تقسیم جریان ثانویه بر تعداد دور سیم پیچ ترانسفورماتور با این روش می تواند یک کلمپ آمپر متر کار کرده و نتایج اندازه گیری را نشان دهد.