واحدهای شرکت درخشش الکتریک بین الملل

 

گروه صنعتـی بازرگانـی و فنـی مهندسـی درخشـش الکتریک بین الملل، با همراهی 3 نسـل و بـا بیـش از 60 سال سـابقه درخشان و بصـورت همزمـان بهـره منـدی از 70 نفـر نیـروی انسـانی متخصـص که دارای تحصیلـات عالیـه دانشگاهی می‌باشند، توانسته در سـایه عنایـات خداونـد متعـال، بــا تکیــه بــر دانــش روز دنیا و بهره‌گیــری از نیروهــای مجرب، اقــدام بــه تامیــن طیــف وســیع و کاملــی از تجهیــزات بــرق صنعتـی و تابلویی نماید. ایــن شرکت در بخــش هــای تحقیــق و توســعه، مشــاوره، بازاریابـی و فـروش، نصـب و راه انـدازی، تعمیـر و نگهـداری و خدمـات پـس از فـروش خـود را بـه عنـوان یـک همـکار قابـل اعتمـاد بـه صنعـت کشـور معرفـی مـی نمایـد. امیــد اســت فعالیــت‌هــای ایــن مجموعه، موجــب ارتقــای دانــش علمــی، ایجــاد ارتبـاط سـازمان یافتـه بـا مجامـع بیـن المللـی و حمایـت از ایجـاد فرصـت بـرای خلق ایـده هـای نـاب ایرانـی در صنعـت بـرق و الکترونیـک گـردد.