رطوبت سنج

رطوبت سنج در حقیقت نسبت فشار جزئی بخار آب به فشار بخار که به رطوبت نسبی استدلال میشود را اندازه گیری میکند. رطوبت سنج، برای اندازه گیری میزان رطوبت موجود در جو استفاده می شود و متشکل از دو دماسنج Wet Bulb و Dry Bulb است که از طریق آنها رطوبت نسبی را میسنجد. Dry Bulb برای اندازه گیری دما و رطوبت در ارتباط مستقیم با هوا قرار گرفته و Wet Bulb در معرض مایعات قرار میگیرد. از طریق اندازه گیری و قیاس این دو دما، رطوبت نسبی محیط توسط دستگاه ارزیابی میشود.

رطوبت سنج دیجیتال

رطوبت سنج دیجیتال کاربری بسیار آسانی دارد. به هنگام استفاده از آن دیگر نیازی به تکان دادن های طولانی نیست. با فشردن تنها یک دکمه تمامی محاسبات به راحتی صورت میگیرد و موجب تسریع انجام کارها میشود. این تجهیزات علاوه بر در اختیار گذاشتن درصد رطوبت نسبی هوا، میتواند دمای نقطه شبنم، دمای هوای خشک، دمای هوای مرطوب و همچنین اختلاف آنها را به آسانی محاسبه کند و به سادگی واحد اندازه گیری دما (°C° ,F) قابل تغییر است. از دیگر مزایا آن میتوان به قابلیت حمل عالی، قابل اعتماد بودن و کاربری آسان را اشاره کرد.