کالیبراتور | خرید کالیبراتور | قیمت کالیبراتور

پارامتر دما در تمامی صنایع نقش مهمی دارد به همین جهت برای اندازه گیری آن از انواع ترمومتر ها استفاده میشود و هنگامی که این ابزارها از حالت استاندارد خود خارج میشود نیاز به کالیبراتور دماسنج حس میشود.

کالیبراتور دماسنج در حقیقت تجهیزی است که جهت بررسی و صحت مقادیر اندازه گیری شده توسط دماسنج به کار میرود.

کالیبراتور دماسنج با دارا بودن سنسورهای دمایی بسیار دقیق این امکان را به ما میدهد تا بخوبی بتوانیم دمای حقیقی با مقادیر اندازه گیری شده را با یگدیگر به مقایسه بگذاریم.

دماسنج ها به مرور زمان دچار خطای اندازه گیری میشوند که از عوامل آن صدمات فیزیکی و استفاده نادرست کاربر را میتوان اشاره کرد که در آن زمان به یک دستگاه مرجع برای تنظیم دوباره استفاده میشود که کالیبراتور های دماسنج به خوبی از عهده این کار برمی آیند.

در کالیبره کردن تجهیزات از یک فاکتور مهم نباید چشم پوشی کرد اگر قصد کالبیره کردن یک دستگاه به وسیله دستگاه غیرمرجع دیگری را داریم بایستی به این نکته توجه کنیم که ممکن است این کار به ما وجود یک مشکل را نشان دهد اما به طور قطع نمیتوان به نتیجه تکیه کرد زیرا ممکن است دستگاهی که مرجع قرار میدهیم نیز به همان مقدار از استاندارد ها فاصله داشته باشد.

در اینجاست که نقش کالیبراتور دماسنج پررنگ تر میشود.