چشم الکترونیکی | خرید چشم الکترونیکی | قیمت چشم الکترونیکی | انواع چشم الکترونیکی | کاربرد چشم الکترونیکی

چشم الکترونیکی یک تشخیص دهنده پرتوهای نورمرئی و نامرئی میباشد و اساس عملکرد آن نیز بر پایه انسداد مسیر این پرتو هاست.

یک نمونه آن سیستم ایمنی در درب هاست که در درب های گاراژها و منازل استفاده می شود که از فرستنده و گیرنده نور در دو جهت عبور اجسام استفاده می کنند تا از بسته شدن در صورت وجود هرگونه انسداد پرتوی نور جلوگیری کنند.این دستگاه نیازی ندارد تصویری را به طور کامل تشخیص دهد فقط کافی است حضور نور را تشخیص ندهد.

ممکن است این طور تصور شود که عملکرد چشم های الکترونیکی اغلب بر تشخیص نور مرئی تکیه دارد ولی در انواع مدرن آن بیشتر بر پایه تشخیص مادون قرمز تمرکز شده است.

در ابتدا در این دستگاه ها از لامپ های نوری با جریان مستقیم و بعدها طراحی شده با جریان متناوب بود که چشم های الکترونیکی امروزی از یک دیود گستراننده پرتو های مادون قرمز(Infra Red) تنظیم شده در طول موج های پایین استفاده میگردد.

که ویژگی مذکور به سنسور این تجهیز اجازه میدهد نور های انحرافی را تشخیص دهد همچنین بازه تشخیص مقدار حساسیت و امنیت دستگاه را بالا میبرد.