غبارسنج یا پارتیکل کانتر به دستگاهی گفته می شود که با اندازه گیری ذرات معلق در هوا محیط مورد نظر را غبار سنجی می نماید. غبار سنج علاوه بر اندازه گیری میزان غبار موجود در هوا می تواند نوع آنها را نیز تشخیص دهد.

نکات مهم در خرید پارتیکل کانتر:

  • تعداد و اندازه کانال های شمارش ذرات
  • بیشترین ذره قابل تشخیص در یک لیتر
  • کوچکترین و بزرگترین ذره قابل اندازه گیری