از این رله ها برای قطع و وصل کردن بار های کوچک و در مدار های فرمان استفاده می شود.
رله شیشه ای ساختمانی شبیه به کنتاکتور داشته و از گروه کلید های مغناطیسی می باشد.