برای اندازه گیری فاصله زمانی از نوع خاصی از ساعت استفاده می کنند که به آن تایمر می گویند. تایمر مسولیت مشخص نمودن فاصله زمانی را در انواع دستگاه ها بر عهده دارد.
ساعت کار به عنوان یکی از ساده ترین نوع کاربرد تایمر هاست.